Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр.14/2020
1.
НЕКИ АСПЕКТИ ДЕИКТИКЕ У СИСТЕМУ ПОКАЗНИХ ЗАМЕНИЦА У ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
Арно К. Вониш
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 15-27
2.
ИЛИЈА ЧВОРОВИЋ: „СВЕ ЈЕ СУПРОТНО ОД ОНОГА КАКО ИЗГЛЕДА ДА ЈЕСТЕ.”
Јасмина M. Ахметагић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 29-39
3.
ЈЕ ЛИ МОГУЋЕ НОВО ЧИТАЊЕ СИМЕ ПАНДУРОВИЋА?
Предраг М. Јашовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 41-52
4.
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОУЧАВАЊА СРЕДЊОВЕКОВНЕ УМЕТНОСТИ У РАДОВИМА ПЕРА СЛИЈЕПЧЕВИЋА
Часлав В. Николић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 53-61
5.
ПРВЕ СРПСКЕ ЗБИРКЕ ЗА ДЕЦУ. ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
Мара С. Кнежевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 63-71
6.
ПУТОВАЊЕ КАО ЛИТЕРАРНА И НАСТАВНА ИНСПИРАЦИЈА. (Методички приступ текстовима о путовању Виде Огњеновић и Исидоре Секулић у основној школи)
Снежана В. Божић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 73-87
7.
АНТРОПОЛОШКО-ЛИНГВИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ: ЖИВОТ У КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ
Биљана Љ. Сикимић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 89-102
8.
ХРОНОТОП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ГАВРАНОВОМ ПОЉУПЦУ НОВИЦЕ СОВРЛИЋА
Снежана С. Башчаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 103-110
9.
АНТРОПОЛОШКО-ОНТОЛОШКИ РЕТОРИЧКИ МОДУС МОНИСТИЧКЕ МЕТАФИЗИКЕ ПЕКИЋЕВЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРИЧЕ
Јасмина А. Теодоровић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр.111-130
10.
ПОЛИСЕМИЈА КАО ЈЕДАН ОД ПРОБЛЕМА ПРЕВОЂЕЊА СА ФРАНЦУСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК НА ПРИМЕРУ СПОРАЗУМА О ОТВОРЕНОМ НЕБУ И ПРАТЕЋИХ АКАТА
Нађа С. Миљковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 131-145
11.
СЕМАНТИЧКО ПОЉЕ ЉУДСКА СТАЊА И ЕМОЦИЈЕ У ФРАНЦУСКИМ И СРПСКИМ ФРАЗЕМИМА СА НАЗИВИМА ПТИЦА
Стефан Ј. Здравковић, Иван Н. Јовановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 147-161
12.
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Светлана В. Митрохина, Анна С. Шайхисламова
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 165-169
13.
ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Елена М. Зорина, Галина А. Проглядова
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 173-180
14.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕРВОКЛАССНИКА В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каринэ Ю. Брешковская, Елена В. Декина
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 181-190
15.
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У СРБИЈИ И ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ: КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП
Живорад М. Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 191-204
16.
УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Елизавета А. Омельченко
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 205-214
17.
СХВАТАЊА ДИДАКТИЧАРА О ПРИМЕНИ МЕТОДА НАСТАВНОГ РАДА
Петар Ђ. Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 215-227
18.
ЕКОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА ПРИРОДЕ
Бесна Љ. Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 229-239
19.
ТРАДИЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ НАСТАВЕ У ДИДАКТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ
Јелена Р. Круљ, Слађана Т. Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 241-251
20.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ДЕТСКОМУ САДУ
Светлана В. Пазухина, Елена В. Клеймёнова
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 253-262
21.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ ПРАКСИ
Марија М. Јовановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 263-273
22.
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК РЕСУРС ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Наталья П. Паттурина
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 275-283
23.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БУЛЛИНГУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Виктория В. Рудая
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 285-291
24.
ВИЗИЈА И ПУТЕВИ КА КВАЛИТЕТНОМ ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ
Елизабета М. Каралић, Данијела П. Ђукић, Бранислав М. Ранђеловић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 293-306
25.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Елена В. Красная
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 307-314
26.
КОРЕЛАТИ ОПТИМИЗМА – ПЕСИМИЗМА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
Миљана С. Павићевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 315-324
27.
ПОВЕЋАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ ПРИМЕНОМ ЗАНИМЉИВИХ ЗАДАТАКА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Љиљана Р. Пауновић, Зорица Љ. Гајтановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 327-336
28.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Людмила В. Воронина, Алёна А. Попрыгина
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 337-348
29.
УЧЕНИК КАО АКТИВНИ УЧЕСНИК У САЗНАВАЊУ И ТУМАЧЕЊУ КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИХ ТЕКСТОВА ХРИШЋАНСКЕ ТЕМАТИКЕ
Бошко Љ. Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 349-357
30.
ДЕФИЦИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОЛИЧЕСТВЕ И СПОСОБАХ ДЕЙСТВИЙ С КОЛИЧЕСТВОМ КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИСКАЛЬКУЛИИ У ДЕТЕЙ
Надежда С. Цырулик
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 359-369
31.
МУЛТИМЕДИЈЕ У ЛИКОВНОМ ВАСПИТАЊУ И УЧЕЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ
Милена Д. Војиновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 371-381
32.
ПЕВАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ И ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ
Биљана М. Павловић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 385-399
33.
ОСВРТ НА ПРВЕ ИНСТРУКТИВНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ НАМЕЊЕНЕ ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ КЛАВИРА
Петар М. Илић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 401-411
34.
ГОВОР У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА СПОСОБНОСТИ ПЕВАЊА
Биљана С. Јеремић, Јована А. Милошевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 413-425
35.
УСЛОВИ ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ХОРА НА МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Миона С. Илић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 427-444
36.
ВАСПИТНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Радмила М. Зечевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 445-453
37.
ФАСИЛИТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Вероника В. Васина, Эльвира Н. Андреева, Виолетта В. Гаращенко
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 457-464
38.
ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наталия А. Степанова
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 465-476
39.
ОТЛИЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И У ДЕТЕЙ С НОРМОЙ РАЗВИТИЯ
Анна Ю. Зверкова, Анастасия В. Даудрих
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 477-484
40.
СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП РАЗУМЕВАЊУ ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Невена Г. Настић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 485-497
41.
ФОРМИРАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Сања T. Миладиновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 499-513
42.
ПРВО НАУЧНО ДЈЕЛО О НАЦИОНАЛНОМ ВАСПИТАЊУ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. БЕЛОЈИЦА ПАВЛОВИЋ Б. И ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ Д. (2018). НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ И ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У ПРИШТИНИ – ЗВЕЧАНУ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ – КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Миле Ђ. Илић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 14/20, стр. 517-519

 

Зборник радова бр. 14/2020