Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/2019
1.
ВАНВРЕМЕНОСТ: ПРИЧА О МОРАЛНОМ, ДУХОВНОМ И ЕСТЕТСКОМ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ или (Занимљиво неподучавајуће штиво)
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 13-18
2.
ВЕЗА ИЗМЕЂУ УЧЕНИЧКОГ РЕЧНИКА И ЧИТАЊА СА РАЗУМЕВАЊЕМ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ
Душица М. Рацковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 19-36
3.
ПОЈАМ ДУХОВНЕ СМРТИ ЈУНАКА У ПРИПОВЕТКАМА АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА И ЛАЗЕ К. ЛАЗАРЕВИЋА: ПСИХОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА
Раиса Ј. Цветковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 37-47
4.
MICRO: BIT U NASTAVI
Siniša G. Minić, Dragan D. Kreculj
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 51-60
5.
ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ АГРЕСИВНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Весна Љ. Минић, Марија М. Јовановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 63-77
6.
ПОВЕЗИВАЊЕ ЗНАЊА У ОСМИШЉЕНУ ЦЕЛИНУ
Петар Ђ. Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 79-95
7.
ФОРМИРАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНТЕРКУЛТУРАЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА
Јелена Р. Круљ, Емилија И. Марковић, Слађана Т. Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 97-107
8.
CAPACITY TO MENTALIZE AND ACHIEVEMENT MOTIVATION
Miljan G. Jović, Ana Ž. Jovančević
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 109-121
9.
ТРАУМЕ У ДЕТИЊСТВУ – РАТНА ТРАУМА
Наташа Р. Младеновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 123-144
10.
КВАЛИТЕТ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА И САМОЕФИКАСНОСТ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Андријана Р. Јокић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 145-156
11.
ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА, ЦИНИЗАМ И ПОВЕРЕЊЕ КАО ПРЕДИКТОРИ СТИЛА ВОЂСТВА
Сандра Б. Пешић, Милица С. Миленковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 157-168
12.
МОТИВАЦИЈА И УЧЕЊЕ
Александра Д. Пајевић, Мирсен Х. Фехратовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 169-184
13.
ДРАМСКИ МЕТОД У РАЗВОЈУ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Бошко Љ. Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 187-199
14.
ДРАМАТИЗАЦИЈА У НАСТАВИ ШПАНСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Соња Н. Пајић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 201-209
15.
СТАВОВИ СТУДЕНАТА О СПРЕМНОСТИ ПЛАНИРАЊА ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ У ОКВИРУ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА И ЊЕНОГ ПРАКТИЧНОГ ИЗВОЂЕЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ивана Б. Симијоновић, Снежана П. Перишић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 211-218
16.
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Милица Р. Петрић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 219-224
17.
MOРФOЛOШКE КAРAКTEРИСTИКE И ФУНКЦИOНAЛНE СПOСOБНOСTИ УЧEНИКA TРEЋEГ РAЗРEДA OСНOВНE ШКOЛE
Невенка П. Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 227-239
18.
ПОЗНАВАЊЕ НАРОДНЕ МУЗИЧКЕ ГРАЂЕ РАШКОГ КРАЈА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Божана М. Рашковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 241-250
19.
БОГДАН А. ПОПОВИЋ (2017). ОБЈЕДИЊАВАЊЕ - О ПОЕЗИЈИ ЉУБОМИРА СИМОВИЋА ПРЕТЕЖНО. ТАНЕСИ, БЕОГРАД
Аница М. Радосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 253-257
20.
СВЕТОМИР БОЈАНИН (2017). ШКОЛА КАО БОЛЕСТ. ПОМОЋ ПОРОДИЦИ, БЕОГРАД.
Неда М. Дабетић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 259-262
21.
РАСПРАВЕ И ПОЛЕМИКЕ – НАУЧНА МОНОГРАФИЈА: ТРБОЈЕВИЋ, А. (2019). ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА: МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ.
Живорад М. Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 13/19, стр. 263-272

 

Зборник радова бр. 13/2019