TEORIJSKO-VREDNOSNI POSTULATI PORODIČNO ORIJENTISANE RANE INTERVENCIJE

Kopunović-Torma Dijana T.a, Velišek-Braško Otilia J.b , Popović Daliborka J.c
aPU „Naša radost“, Subotica
bVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, Novi Sad
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija
e-adresakopunovict.dijana@gmail.com, otilia.velisek@gmail.com, daliborka.popovic@pr.ac.rs

 

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ObrVas2319119K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.

Sažetak

Deca sa smetnjama u razvoju ili deca koja već imaju odstupanja od očekivanog razvoja i kod kojih će se ona verovatno javiti su deca kojoj je potrebna dodatna podrška u vidu podsticanja razvoja i učenja. Programi rane intervencije zato treba da obuhvataju ranu dijagnostiku, ranu intervenciju u radu sa detetom, osnaživanje porodice u vidu savetovanja, informisanja i obrazovanja za podsticaj razvoja deteta i ranu inkluziju, odnosno uključivanje deteta u redovan vaspitnoobrazovni sistem. Cilj rada je ukazivanje na promenu paradigme u pružanju rane intervencije deci koja imaju kašnjenje u razvoju, poteškoće u razvoju ili invaliditet, koja se u najvećoj meri ogleda u orijentaciji porodice na novi pristup pružanja potrebne i dodatne podrške. Krajnji cilj pristupa usmerenog na porodicu jeste da se unapredi dobrobit cele porodice, a ranu intervenciju pruža transdisciplinarni, međuresorni Tim za ranu intervenciju, koga čine profesionalci tri sistema (zdravlja, predškolskog vaspitanja i obrazovanja i socijalne zaštite) i koji je lociran u jednom od TA tri sistema kao najadekvatnije rešenje. Podršku porodici Tim za ranu interveniju pruža kroz kućne posete koje sprovodi primarni pružalac usluge i kroz podršku vaspitačima/ medicinskim sestrama kada je dete uključeno u predškolsko vaspitanje i obrazovanje. U tom smislu, u radu se naglašava transdisciplinarni pristup, koji podrazumeva holističko shvatanje deteta i integrisani način učenja, te se u skladu sa tim i ostvaruje podsticaj razvoja dece ranog uzrasta u porodici i u vrtićima, odnosno prirodnom okruženju. Stručnjaci koji čine Tim za rane intervencije zajedno sa porodicom a na osnovu funkcionalne procene utvđuju prioritete deteta i porodice i zajedno izrađuju individualni plan podrške porodici. Pedagoške implikacije rada se očitavaju u prepoznavanju ključnih pretostavki praktičnog delovanja stručnjaka u oblasti podrške porodici za preuzimanje uloge u pružanju podrške detetu.

 

Ključne reči: rana intervencija; transdisciplinarnost; porodica; podrška; prirodno okruženje

 

Reference

Anđelković, D. i sar. (2021). Procena funkcionalnog statusa dece uzrasta do pet godina – stručno metodološko uputstvo. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije Dr. Milan Jovanović Batut
Czeizle, B. & Kemény, G. (2015). A korai fejlesztési a családköszpontú kora gyermekkori intervencióig. Gyermeknevelés, 3 (2), 77-92
Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Hamby, D. W. (2007). Meta-analysis of family-centered helpgiving practices research. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13 (4), 370-378
Đorđević M. i Koruga D. (2018). Rana intervencija u porodici kao prirodnom kontekstu odrastanja. Preuzeto 13. 12. 2022. sa https://rfasper.fasper.bg.ac.rs novembar 2022
European Association on Early Childhood Intervention-Eurlyaid (1998). Rotterdam: Preuzeto 21. 11. 2022. sa https://www.eurlyaid.eu/about
Golubović. Š. (2018). Rana intervencija u detinjtvu. Novi Sad: Medicinski fakultet u Novom Sadu
Ilić B. S. (2021). Rana intervencija. Beograd: Signeta
Kopunović, D. (2010). Inkluzivni program u predškolskoj ustanovi. Vaspitnoobrazovni horizonti, knjiga 3, 394-398
Kostić, M. (2020). „Plastičnost mozga“ i stres. Acta medica Medianae, 59 (2), 72-80. https://doi.org/10.5633/amm.2020.0210
Krulj, J. i Simijonović, I. (2021). Porodica i promene u porodici i vreme pandemije (KOVID 19), Digitalizacija porodice. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 15, 77-85
Lazor M. (2017). Katalog asistivne tehnologije. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
McWilliam, P. J. & Winton J.P. (1996.) Practical Strategies for Family – Centered Intervention, Singular Pub Group, 1st edition
McWilliam, R. (2010). Early intervention in natural environments: A five component model. Early Steps, 1-16
Mihić, I., Rajić, M. i Kopunović Torma, D. (2016). Stres roditeljstva i kvalitet brige u porodicama dece sa smetnjama u razvoju. Godišnjak Filozofskog fakulteta, 41 (2), 247-268
Model ranih intervencija prilagođen za Srbiju -Preporuke za realizaciju pilotprograma (2020). Beograd: UNICEF
Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja -Godine uzleta (2018). Beograd: MPNTR, UNICEF, IPA i ZUOV
Patel, N. (2003). A holistic approach to learning and teaching interaction: factors in the development of critical learners. International Journal of Educational Management, 177 (6), 272-284
Popović, D. (2019). Porodica i škola u prevenciji vršnjačkog nasilja. Novi Pazar: Državni univerzitet u Novom Pazaru
Rani razvoj -unapređenje javnih politika. Rani razvoj dece (2018). Beograd: UNICEF. Preuzeto 18. 12.2022. sa https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-07/Rani-razvoj-dece.pdf
Ristić, I., Arsić, R. i Zrnzević, N. (2022). Kompetencije za primenu digitalnih tehnologija u vaspitanju i obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 18, 141-152
Rudić, N. (2018). Rana intervencija i zašto je važna. Autizam, trening za inkluziju. Beograd: IPA
Svilar, M. (2018). Uloga defektologa u timskom radu u ranoj intervenciji kod dece sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Krugovi detinjstva, 1-2, 148-161
Uredba o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu – Službeni glasnik RS, broj 22 od 4. marta 2016
Velišek-Braško, O. (2015). Inkluzivna pedagogija -Potrebne specifične kompetencije pedagoškog kadra za inkluzivno obrazovanje. Novi Sad: Graphic i OPEP
Velišek-Braško, O. i Svilar, M. (2020). Aktuelni koncept rane intervencije u idejama Komenskog. U: Pedagoška stvarnost, (66) 59-70
Vudhed, M. (2012). Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanje i politike. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i CIP -Centar za interaktivnu. Pedagogiju
Zuković, S. i Popović, D. (2011). Partnerstvo porodice i škole u inkluzivnoj politici vaspitanja i obrazovanja. U: M. Pikula (ur.) Nauka i politika, 489-500. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem -funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine
Žižak, A., Koler-Trbović, N. i Lebedina-Manzoni, M. (2001). Od rizika do intervencije. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacioni fakultet Sveučilišta u Zagrebu