INTERPRETATIVNE MOGUĆNOSTI PRIPOVETKE „KRALJEVIĆ MARKO PO DRUGI PUT MEĐU SRBIMAˮ RADOJA DOMANOVIĆA U NASTAVNIM OKOLNOSTIMA

Lukinić Nevena I.
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija
e-adresanevena.lukinic.ist@fil.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet) (MPNTR – 451-03-68/2020-14/200167)

 

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ObrVas2319083L
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.

Sažetak

U radu se ispituju interpretativne mogućnosti pripovetke „Kraljević Marko po drugi put među Srbimaˮ Radoja Domanovića u nastavi. Kako navedeno delo ne ulazi u sadržaje aktuelnih nastavnih programa, namera je da se ponudi metodički predložak koji bi ukazao na izrazitu korelativnu moć ove pripovetke i njenu upotrebnu vrednost, i na taj način iskoristi metodički potencijal ovog književnog dela. Budući da se time istraživanje smešta u nastavno polje proučavanja, osnovno teorijsko-metodološko polazište u interpretaciji Domanovićeve pripovetke biće u okviru polja metodike nastave književnosti. Vodeći računa o uzrastu učenika i njihovim postignućima, kao središnji integrativni činilac nastavne analize izdvaja se lik Marka Kraljevića, koji je sagledan u odnosu na svoj predložak iz usmene književnosti. Komparativnim pristupom uočavaju se sličnosti i razlike u postupcima karakterizacije junaka, dok se u isto vreme otkriva osobenost umetničkog sveta Domanovićeve satire. Korelativna moć pripovetke „Kraljević Marko po drugi put među Srbimaˮ tako se prevashodno realizuje vertikalno, unutar predmeta Srpski jezik i književnost, dok se na nivou osvrta predlažu i druge mogućnosti funkcionalnog povezivanja sadržaja različitih predmeta. Naposletku, radom se otvara i pitanje fenomena čitalačke recepcije sa nastojanjem da se utvrdi da li i u kojoj meri satira Radoja Domanovića podstiče na smeh učenike savremenog doba.

 

Ključne reči: Radoje Domanović; „Kraljević Marko po drugi put među Srbimaˮ; nastava; korelacija; parodično-satirični elementi

 

Reference

Bajić, LJ. (2008). Proučavanje humorističke proze u nastavi. Beograd: Zavod za udžbenike
Maksimović, G. (2000). Domanovićev smijeh. Beograd: Slobodna knjiga
Mrkalj, Zona. (2008). Nastavno proučavanje narodnih pripovedaka i predanja. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost
Nikolić, M. (1999). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pitulić, V. (2001). Tragom arhetipa. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Popović, B. (2008). Alegorična satirična priča. U: Lako pero Radoja Domanovića. (str. 11-59). Kragujevac: Koraci
Prop, V. (1984). Problemi komike i smeha. Novi Sad: Dnevnik -Književna zajednica
Samardžija, S. (2004). Parodija u usmenoj književnosti. Beograd: Narodna knjiga / Alfa
Samardžija, S. (2018). Reči u vremenu. Beograd: Srpska književna zadruga
Suvajdžić, B. (2012). Dnovide vode. Novi Sad: Orpheus; Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Vučenov, D. (1983). Domanovićeva satira kao pripovetka. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva