POTREBE I MOGUĆNOSTI USVAJANJA NACIONALNIH I GLOBALNIH VREDNOSTI U ŠKOLI

Stojanović Tamara M.
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Srbija
e-adresatamara.stojanovic@filum.kg.ac.rs
Projekat:
Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir (MPNTR – 178018)

 

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ObrVas2319069S
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.

Sažetak

U radu se ukazuje na potrebe i mogućnosti usvajanja nacionalnih i globalnih vrednosti u školi. Ističe se psihološko gledište o vrednostima i fazama njihovog učenja, kao i o teorijama koje rasvetljavaju proces učenja i ostvarivanja vrednosti. Poseban akcenat u radu se stavlja na didaktičke sisteme koji doprinose kvalitetnoj nastavi i koje znatno olakšavaju rad nastavnicima u realizaciji usvajanja nacionalnih i globalnih vrednosti.

 

Ključne reči: nacionalne vrednosti; globalne vrednosti; škola; didaktički sistemi

 

Reference

Vilotijević, M. (2000). Didaktika 1, Predmet didaktike. Beograd: Naučna knjiga
Gordon, T. (1998). Kako biti uspešan nastavnik. Beograd: Kreativni centar
Gudjons, H.(1994). Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa
Ilić, M. (2000). Rensponsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci
Ilić, M. (2006). Metodološko i stručno-metodičko osposobljavanje nastavnika za individualizaciju učenja u inkluzivnoj nastavi. Naša škola, br. 3-4, 28-4
Ilić, M. (2009). Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet
Ilić, M. (2012). Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: Civitas
Krstić, D. (1991). Psihološki rečnik, Drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Savremena administracija
Krulj, R., Kačapor, S., Kulić, R. (2003). Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Krulj, R. i Krulj, J. D. (2010). Globalizacija i reforme obrazovanja u Srbiji, Mogućnost nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije. Vranje: Učiteljski fakultet
Nikolić, LJ, Milić, B.(1991). Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima, za prvi razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pedagoški leksikon, (1996). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Poljak, V. (1991). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Prodanović, T. i Ničković, R. (1988). Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Poljak, V. (1988). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Rot, N. (1980). Osnovi socijalne psihologije -socijalizacija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N. (1989). Osnovi socijalne psihologije. Beograd: ZUNS
Stojanović-Đorđević, T. (2011). Škola -temeljna znanja o prošlosti, aktuelnim problemima i perspektivama razvoja. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Stojanović-Đorđević, T. (2011). Globalizacija, obrazovanje i škola. U: Zbornik, Društvene krize i (srpska) književnost i kultura. Kragujevac: Filološkoumetnički fakultet, 213-225
Stojanović-Đorđević, T. (2012). Obrazovanje i vaspitanje u budućnosti, globalizacija i društveno-ekonomska kriza. Zbornik, Savremeno društvo i kriza proučavanja jezika i književnosti. Kragujevac: Filološkoumetnički fakultet, 87-105
Suzić, N. (1999). Interakcija kao vid poučavanja i učenja, u knjizi Interaktivno učenje. Banja Luka: Ministarstvo prosvjete RS i Unicef kancelarija
Bandura, Učenje po modelu, Preuzeto 20. februara 2023, sa http://www.simplypsychology.org
Kohler, Preuzeto 1. februara 2023, sa http://www.hrcak.srce.hr
Miller and Dollard: Social Learning and Imitation, 1941, Preuzeto 20. februara 2023, sa http://www.simplypsychology.org
Sekord i Bekman, Uspešnost učenja, prema:Skiner, Ptreuzeto 15. februara 2023, sa http://www.simplypsychology.org
Tolman i Hal, Teorije učenja, Opšta psihologija, Preuzeto 25. februara 2023, sa http://www.scribd.com