DRAMSKA TEHNIKA U NASTAVI ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA

Pavić Panić Aleksandara D., Živković Jelena S.
Visoka škola socijalnog rada, Beograd
e-adresaaleksandra.pavic@gmail.com, jelenagent@gmail.com
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ObrVas2319011P
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.

Sažetak

Razmatrajući tehniku drame kao prigodnu tehniku u nastavi engleskog kao stranog jezika, u ovom radu smo ispitivali i analizirali stavove nastavnika prema pomenutoj tehnici s ciljem da saznamo da li ispitanici dramsku tehniku smatraju korisnom u nastavi stranog jezika, kao i da li je primenjuju na časovima. Istraživanje je sprovedeno u Italiji tokom finala drugog međunarodnog takmičenja iz engleskog jezika Hippo, na specifičnom uzorku nastavnika engleskog jezika (N = 47) iz osam zemalja, čiji su učenici bili finalisti pomenutog takmičenja. Za prikupljanje podataka korišćen je namenski upitnik na engleskom jeziku koji se sastoji iz tri dela: 1) sociodemografski podaci o ispitanicima; 2) skala za merenje stavova prema dramskoj tehnici podeljena u dve subskale – jedna meri procenu prednosti dramske tehnike (sadrži šest tvrdnji), a druga procenu nedostataka (tri tvrdnje); i 3) procena primene dramskih aktivnosti u nastavi (jedna tvrdnja). Ispitanici su ocenjivali stepen slaganja sa svakom od tvrdnji na osnovu petostepene Likertove skale, od 1 – uopšte se ne slažem do 5 – potpuno se slažem. Rezultati analize ukazali su na to da nastavnici, mentori učenika koji su postigli izuzetan uspeh plasiravši se u finale međunarodnog takmičenja iz engleskog jezika, smatraju tehniku drame korisnom i primenjuju je u nastavi stranog jezika. Naime, postoji statistički značajna pozitivna korelacija između primene dramske tehnike u nastavi engleskog jezika i ocene prednosti ove tehnike (r = .49; p < .001), kao i opšteg stava prema dramskoj tehnici (r = .51; p < .001). Naše istraživanje može biti od koristi nastavnicima stranog jezika i ohrabriti ih da primenjuju dramsku tehniku u praksi kad God mogu, a sve u cilju efikasnijeg podučavanja i uspešnijeg savladavanja stranog jezika. U teorijskom smislu, istraživanje predstavlja doprinos metodici nastave stranog jezika i psihologiji učenja, te može biti od koristi budućim istraživačima u ovim oblastima.

 

Ključne reči: nastavnik; nastava; engleski jezik; dramska tehnika

 

Reference

Cameron, L. (2002). Teaching languages to young learners.Cambridge: Cambridge University Press
Dodson, L. S. (2000). Learning Languages through Drama. Texas papers in Foreign Language Education, 5 (1), 129-141. Retrieved June 15, 2014, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED468313.pdf
Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom.Cambridge: Cambridge University Press
Đolić, S. (2013). Globalizacija i menadžment u nastavi stranog jezika: Engleski jezik na početku III milenijuma. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Gaudart, H. (1990). Using Drama Techniques in Language Teaching. Language Teaching Methodologies for the Nineties, 24, 229-249. Retrieved from http://files.eric.ed.gov.sci-hub.org/fulltext/ED366197.pdf
Holden, S. (1981). Drama in language teaching. New York: Longman
Lewis G. and Bedson G. (1999). Games for Children. Oxford: Oxford University Press
Maley, A. and Duff, A. (2005). Drama Techniques. Cambridge: Cambridge University Press
McKay P. and Guse J. (2007). Five-Minute Activities for Young Learners.Cambridge: Cambridge University Press
O’Hara, M. (1984). Drama in education: A curriculum dilemma. Theory into Practice, 23 (4), 314-320. Retrieved from http://libgen.org/scimag/get.php?doi=10.2307%2F1476387
Pavić Panić, A. (2010). Igra na ranom uzrastu učenja engleskog jezika. Neobjavljena master teza. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, katedra za engleski jezik i književnost
Pavić Panić, A. (2017a). Koncept engleskog jezika kao lingve franke i njegova uloga u formiranju obrazovnih jezičkih politika u Evropi. Inovacije u nastavi -časopis za savremenu nastavu, 30 (1), 130-137
Pavić Panić, A. (2017b). Motivacija učenika srednjih stručnih škola za učenje engleskog jezika. Učenje i nastava, br. 1, 105-118
Pavić Panić, A. (2018). Učenje engleskog kao stranog jezika kroz igrolike aktivnosti. U: Gojkov, G. i Stojanović, A. (ur.): Darovitost i kreativni pristupi učenju (tematski zbornik), str. 293-299. Vršac, Visoka škola strukovnih studija „Mihailo Palovˮ
Piriyaphokanont, P., & Sriswasdi, S. (2022). Using Technology and Drama in Education to Enhance the Learning Process: A Conceptual Overview. International Journal of Information and Education Technology, 12 (7)
Ur P. and Wright A. (1992). Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press
Van de Water, M., McAvoy, M., & Hunt, K. (2015). Drama and education: Performance methodologies for teaching and learning. Routledge
Wright A., Betteridge D. and Buckby M. (1983). Games for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press