INETGRISANOST ASPEKATA DJEČIJEG RAZVOJA I ULOGE VASPITAČA U PRAKSI

Prodanović Sanja M.a, Živanović Sanja M.b, Vuković Bojana Z.b
aJU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Foča, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska, BiH
e-adresasanjap4@yahoo.com, sanja.zivanovic@ues.rs.ba, bvukovic75@yahoo.com

 

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ObrVas2319033P
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.

Sažetak

Predškolsko vaspitanje se smatra bazičnim temeljima u cjelokupnom vaspitno-obrazovnom sistemu, a predškolske ustanove i vaspitači u okviru njih ključne karike u procesu ranog učenja. Ekspanzijom pedagoških saznanja širi se i krug poslova vaspitača te zahtijeva multi kompetentnost i prilagođavanje savremenim ulogama i zahtjevima. Cilj nam je predstaviti primjer dobre prakse koji je rezultat svakodnevnog angažovanja autora u težnji da dječiji život u vrtiću učine boljim i ljepšim. Rad se sastoji iz dva dijela. Prvim dijelom kroz teorijske osnove pokušali smo da ukažemo na značaj ranog učenja, samog predškolskog perioda i uloga vaspitača u predškolskoj ustanovi i značaj integracije u praksi. Drugi dio rada čini praktični model ili tok scenarija učeći aktivnosti na temu Insekti, koji ima za cilj popularizaciju aplikativnih modela koji će pomoći onima koji već rade u praksi, početnicima ali i studentima pedagoškog usmjerenja. Najveća vrijednost predstavljenog rada i jeste zapravo ujedinjenje teorije i prakse, te mogućnost praktične aplikativnosti.

 

Ključne reči: predškolsko vaspitanje; integracija; holistički razvoj; vaspitač

 

Reference

Bulatović A. (2016). Od igre do stvaralaštva. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Vasilijević, D., Sudzilovski, D. (2021). Projektno stvaralaštvo u godinama uzleta. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren -Leposavić, 15, 63-75
Živanović, S., Prodanović, S. i Vladičić, S. (2020). Holistički razvoj djeteta kroz jedan model učeće aktivnosti. U: Integrisani pristup u radu sa predškolskom djecom, učenicima i korisnicima u vrtićima, školama i ustanovama socijalne zaštite. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 211-218
Živanović, S., Perućica, R. (2021). Model mikroplana u obrnutom dizajnu interaktivne egzemplarne univerzitetske nastave. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren -Leposavić, 16, 117-127
Jovanović, I., Ružičić, N. (2016). Uloga vaspitača u igrama mašte kod djece predškolskog uzrasta. Bijeljinski metodički časopis, 3, 45-53
Kamenov, E. (2006). Obrazovanje predškolske dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kamenov. E. (2006). Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću opšta metodika. Novi Sad: Dragon
Lazić, S. (2013). Profesionalni razvoj -uslov ili ishod cjeloživotnog učenja. Krugovi djetinjstva, br. 2, 113-123
Milić Sturza, N. (2014). Stručno usavršavanje vaspitača -doprinos kvalitetu rada sa motorički darovitom djecom. U: Zbornik Daroviti i kvalitet obrazovanja. (474-487). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Minić, V. (2011). Dečji vrtić i vaspitač kao ključni faktori uspešnosti vaspitnoobrazovnog rada. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren – Leposavić, 5, 71-82
Minić, V. (2019). Vaspitač i predškolska ustanova u kontekstu dečijeg razvoja. U: Vaspitač u 21. veku. (74-79). Aleksinac: Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija
Mojić, D. (2014). Koja su očekivanja predškolske ustanove u obrazovanju „vaspitača budućnostiˮ. Nova škola, 9 (1), 136-145
Pešikan A., Antić, S. (2012). Učenje i razvoj na ranim uzrastima. U: Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji. (85-108). Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2022). Banja Luka: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Vlada RS
Rajčević, P. (2019). Povezivanje znanja u osmišljenu celinu. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren -Leposavić, 13, 79-95
Rajčević, P. (2020). Shvatanja didaktičara o primeni metoda nastavnog rada. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren -Leposavić, 14, 215-227
Ristić, I., Kovačević, J. (2022). Kooperativno učenje u obrazovanju i vaspitanju gluvih i nagluvih učenika. Baština, 57, 463-474. https://doi.org/10.5937/bastina32-39166
Simijonović, I., Perišić, S. (2019). Stavovi studenata o spremnosti planiranja integrativne nastave u okviru nastavnog programa i njenog praktičnog izvođenja u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren -Leposavić, 13, 211-218
Spasojević, P., Pribišev Beleslin, T. i Nikolić, S. (2007). Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Slunjski, E. (2006). Kompetencije odgajateqa u vrtiću -organizaciji koja uči. Pedagogijska istraživanja, 3(1), 45-58
Travar, M. (2017). Uloga vaspitača u kreiranju podsticajne sredine za rano učenje u vrtiću. Nova škola, 12 (2), 56-66. https://doi.org/10.7251/NS1702056T